Polityka prywatności

SZANOWNY PACJENCIE !

POLITYKA PRYWATNOŚCI MEDYCZNEGO CENTRUM HETMAŃSKA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.

I. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów MEDYCZNEGO CENTRUM HETMAŃSKA


Administrator danych:

Podmiot leczniczy MEDYCZNE CENTRUM HETMAŃSKA, ul. Hetmańska 55/1, 60-218 Poznań
Podstawy prawne przetwarzania:

Obowiązek prawny, umowa o świadczenie usług medycznych, zgoda Pacjenta, interes publiczny, prawnie uzasadniony interes Medycznego Centrum Hetmańska

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Medycznego Centrum Hetmańska

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w/w celach, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania w w/w celach.

II. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów MEDYCZNEGO CENTRUM HETMAŃSKA


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem, który będzie decydował o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych, jest Medyczne Centrum Hetmańska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 55/1, wykonujące działalność leczniczą.

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Medycznego Centrum Hetmańska - p. Lilianna Sasin,  e-mail: odo@centrum-hetmanska.pl lub pisemnie na adres: Medyczne Centrum Hetmańska,
ul. Hetmańska 55/1, 60-218 Poznań, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

2. Skąd otrzymaliśmy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas rejestracji na wizytę w Medycznym Centrum Hetmańska, bądź od podmiotów współpracujących, jeżeli korzystają Państwo z ich usług.


3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Medyczne Centrum Hetmańska?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych oraz w zakresie regulującym działalność medyczną, w celu i w oparciu o podstawy prawne.

4. Czy muszą Państwo udostępnić swoje dane osobowe dla Medycznego Centrum Hetmańska?
Aby mogli Państwo korzystać z udzielanych przez nas świadczeń leczniczych, diagnostycznych, a także zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, udostępnienie Państwa danych osobowych jest dla nas niezbędne.

Art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: ustawa o prawach Pacjenta) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia szczegółowo określają, jakie dane powinny znaleźć się w dokumentacji medycznej oraz w systemie informacji w ochronie zdrowia. Zalicza się do nich w szczególności: imię i nazwisko, płeć, PESEL, adres zamieszkania, opis stanu zdrowia Pacjenta, a także numer telefonu czy adres poczty elektronicznej.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych. Poza w/w przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

5. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Medycznego Centrum Hetmańska w zakresie przetwarzanych danych?
Medyczne Centrum Hetmańska zapewnia spełnienie wszystkich praw Państwu przynależnych, wynikających z RODO, o ile przepisy ustaw szczególnych nie stanowią inaczej.

Do wspomnianych wyżej praw zalicza się:

- prawo dostępu do danych osobowych, które uprawnia Państwa do uzyskania informacji czy Medyczne Centrum Hetmańska przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – również do uzyskania dostępu do tych danych i bardziej szczegółowych informacji na ten temat (art. 15 ust.1 RODO).
Jest to prawo odrębne od prawa Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art.
9 ustawy o prawach Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art.
23 ust 1 w/w ustawy. Możecie Państwo dobrowolnie wybrać, z jakiej podstawy prawnej wnioskujecie
o dostęp do informacji na temat swoich danych przetwarzanych przez Medyczne Centrum Hetmańska.
Przed udostępnieniem danych jesteśmy zobowiązani zweryfikować Państwa tożsamość. Co istotne, nieodpłatnemu udostępnieniu danych w oparciu o art. 15 RODO podlega pierwsza kopia przetwarzanych danych;
- prawo do sprostowania i uzupełnienia danych uprawnia Państwa do żądania sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych, jeżeli są nieprawidłowe bądź niekompletne (art. 16 RODO). Państwa żądanie nie może jednak prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu w dokumentacji medycznej;

- prawo do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Medyczne Centrum Hetmańska na podstawie art. 9 ust 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. W przypadku otrzymania od Państwa żądania związanego z wykorzystaniem prawa do przenoszenia danych w odniesieniu do danych medycznych zgromadzonych w dokumentacji medycznej jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa o trybie, w jakim możecie Państwo uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej.

Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie wobec danych przetwarzanych przez Medyczne Centrum Hetmańska, które mają charakter zautomatyzowany i prowadzone są w oparciu o Państwa zgodę lub umowę, której jesteście Państwo stroną;

- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych nie znajdują zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Medyczne Centrum Hetmańska do celów wskazanych w art. 9 ust 2 lit. h RODO, tj. w szczególności do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.
Państwa prawo do sprzeciwu bądź żądanie ograniczenia wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez Medyczne Centrum Hetmańska w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (np. celów statystycznych) bądź w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów Medycznego Centrum Hetmańska jako Administratora danych osobowych (np. na potrzeby marketingu bezpośredniego);

- prawo do bycia zapomnianym również nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Medyczne Centrum Hetmańska do celów wskazanych w art. 9 ust 2 lit. h RODO, tj.
w szczególności do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

W szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej Medyczne Centrum Hetmańska jest zobowiązane przechowywać dokumentację medyczną na podstawie przepisów ustawy
o prawach Pacjenta przez cały wymagany okres archiwizacji. Okresy archiwizacji dokumentacji medycznej wskazane zostały w pkt 7 niniejszej Informacji.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Medyczne Centrum Hetmańska swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane wyłącznie podmiotom, które wspierają Medyczne Centrum Hetmańska w świadczeniu usług medycznych, tj.:

- podmiotom udostepniającym oprogramowanie medyczne, wykonującym usługi zarządzania systemami
i usługami opieki zdrowotnej oraz świadczącym usługi drogą elektroniczną,

- podmiotom realizującym badania diagnostyczne i obrazowe na zlecenie Medycznego Centrum Hetmańska, w sytuacji gdy wykonują Państwo te badania,

- serwisowi sprzętu medycznego znajdującego się w naszej placówce, o ile rodzaj awarii sprzętu czy konieczny zakres prac serwisowych uzasadnia dostęp do danych osobowych,

- biuru rachunkowo-księgowemu, które prowadzi obsługę księgową Medycznego Centrum Hetmańska
w przypadku wystawiania na Państwa życzenie faktur imiennych za zrealizowane usługi.

W/w podmioty przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie umów zawartych z Medycznym Centrum Hetmańska, w zakresie tam wskazanym. Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane również podmiotom realizującym zadania publiczne w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stacje sanitarno-epidemiologiczne, sądy, organy ścigania, na pisemne żądanie organów, bądź w celu realizacji zawartej umowy.

7. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych w podmiotach medycznych jest określony w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta. Okres ten dla dokumentacji medycznej wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątki dotyczą m.in.:

- dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

- zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną Pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych bądź profilowania przez okres korzystania z usług Medycznego Centrum Hetmańska lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec celu takiego przetwarzania, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Przechowujemy Państwa dane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nieuiszczonych należności za udzielone świadczenia medyczne przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Przechowujemy Państwa dane w przypadku wystawiania na Państwa życzenie faktur imiennych za zrealizowane usługi przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający
z przepisów prawa.

8. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Medyczne Centrum Hetmańska nie przekazuje Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (np. poprzez profilowanie) w sposób, który może wpłynąć na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) jednakże nie w sposób, który może wpłynąć na Państwa prawa bądź wywołać wobec Państwa skutki prawne. Profilowanie danych osobowych w Medycznym Centrum Hetmańska oznacza przetwarzanie danych Pacjentów, również w sposób zautomatyzowany, w celu proponowania usług Medycznego Centrum Hetmańska z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

10. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

11. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

12.   Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Dane kontaktowe

Medyczne Centrum Hetmańska

ul. Hetmańska 55/1
60-218 Poznań

domofon nr 1, I piętro (winda)

skrzyżowanie ulic Głogowska/Hetmańska

tel. 61 864 20 70
tel. kom. 698 806 606
faks 61 864 20 71

 

Polityka prywatności